Abu Shebah Travel
الفاكس: 24556900
الموقع الإلكتروني: www.abushaibah.com
البريد الإلكتروني: travel@abushaibah.com